Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012 

 

 

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐTXD VÀ PTĐT SÔNG ĐÀ

 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà


 

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012 như sau:

- Thời gian:  07h30 Thứ Năm , ngày  24/5/2012

- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, SONG DA URBAN TOWER, Km10 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Nội dung thông qua Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;

2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2011 và phương án chi trả năm 2012;

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012;

7. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012;

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và GCN đăng ký doanh nghiệp; công tác nhân sự HĐQT, BKS của Công ty


Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện, fax tới:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP ĐTXD & PT đô thị Sông Đà

- Địa chỉ: Tầng 6, SONG DA URBAN TOWER, Km10 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Tel: 04 – 3552 6351 hoặc 097 3080569 (gặp anh Đức) / Fax: 04 – 3552 6348

Thời gian xác nhận: Từ ngày 10/5/2012 đến 11 giờ 00 ngày 23/5/2010

(Mẫu giấy xác nhận tham dự/giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo mời họp)

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMTND/hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền và phô tô CMTND/hộ chiếu của người nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Hoàng Văn Anh


Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP ĐTXD & PTĐT Sông Đà:

1.BÁO CÁO CỦA TGĐ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012

2. TRÌNH ĐHĐCĐ NĂM 2012

3. BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2011

4. BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012

5. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012

6. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.

7. GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / GIẤY ỦY QUYỀN.