Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐTN 2023
Ngày:27/04/2023
Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ
Ngày:30/06/2021
Thông báo dừng triển khai xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày:29/06/2021
Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Ngày:19/06/2021

19/6/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Ngày:27/05/2021

Thông báo ngày 27/5/2021

NHẬN Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền SH nhà ở và TS khác gắn liền với đất (đợt 1 và 25 hộ tiếp theo)
Ngày:21/11/2014

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác găn liền với đất tại dự án Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông (đợt 1 và 25 hộ tiếp theo của đợt 1)

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty SDU tại phiên họp ngày 24/5/2012
Ngày:25/05/2012
Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012
Ngày:11/05/2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông