Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2010CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  SÔNG ĐÀ

Tầng 7, Nhà  G10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã  chứng khoán: SDU

 

THÔNG BÁO

VỀ  VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà

  Hội  đồng quản trị Công ty cổ phần ĐTXD và PT đô thị Sông Đà, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2010 như sau:

 • Thời gian:  07h30 Thứ Tư, ngày 28/4/2010
 • Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Tập đoàn Sông Đà, Nhà G10, Thanh Xuân Nam, Hà Nội.
 • Nội dung thông qua Đại hội:
 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010;

 1. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2009 đã được kiểm toán;
 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;
 3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2009 và phương án chi trả năm 2010;
 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010;
 5. Phương án tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng;
 6. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ 200 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng
 7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2010;
 8. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
 9. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010;
 10. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • Đối tượng và điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng (07/4/2010).

  Cổ  đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoặc tổ chức và cá nhân khác theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

  Quý  cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMTND/hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền và phô tô CMTND/hộ chiếu của người ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.
Xem tài liệu ĐHCĐ tại đây
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ  TỊCH

Trần Văn Tuấn

(Đã ký)