Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐTN 2023
Ngày:27/04/2023
Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ
Ngày:30/06/2021
Thông báo dừng triển khai xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày:29/06/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Ngày:27/05/2021

Thông báo ngày 27/5/2021

Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012
Ngày:11/05/2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội 2011
Ngày:28/07/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Công ty SDU xây dựng khu đô thị sinh thái Sông Đà - Hòa Bình nằm trên trục Đại lộ Thăng Long kéo dài
Ngày:26/08/2010

Ngày 30 tháng 7 năm 2010 UBND Tỉnh Hòa Bình có văn bản số 1126/UBND – ĐT

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Điều lệ sửa đổi năm 2013
Ngày:03/07/2013