Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng 08/5/2024