Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ1.BaocaoTGDtrinhDHDCD2021.pdf

2.Totrinhthongquasolieutaichinh.pdf

3.BCTCHN_2020.pdf

4.BaocaoHDQT_trinhDHDCD2021.pdf

5.TotrinhsuadoiDieuleCongty_2021.pdf

6.BaocaoBKS 2020 trinhDHDCD_2021.pdf

7. DIEULECONGTYNAM2019.pdf

8.DuthaoNQ_ĐHĐCĐ2021.pdf

9.Totrinh&PhieulayykienCDbangVB.pdf