Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐTXD VÀ PTĐT SÔNG ĐÀ NĂM 2016


Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty CP ĐTXD & PTĐT Sông Đà


Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian:  07h30 Thứ Sáu , ngày 27/5/2016

- Địa điểm: TÒA NHÀ SONG DA URBAN TOWER, Km10 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Nội dung thông qua Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2015 và phương án chi trả năm 2016;

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016;

7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;

8. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016;

9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện, fax tới:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên Công ty CP ĐTXD & PT đô thị Sông Đà

- Địa chỉ: Số 19, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Tel: 04 – 3552 6351 hoặc 0915 945 667 (gặp anh Đô) / Fax: 04 – 3552 6348

Thời gian xác nhận: Từ ngày 16/5/2016 đến 11 giờ 00 ngày 26/5/2016

(Mẫu giấy xác nhận tham dự/giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo mời họp)


Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMTND/hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền và phô tô CMTND/hộ chiếu của người nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự

CHỦ TỊCH

 

Hoàng Văn Anh

(ĐÃ KÝ)

Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP ĐTXD & PTĐT Sông Đà:

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016