Thông báo không hoán đổi vật liệu hoàn thiện lát sàn, bàn bếp - Tòa nhà SDU 143 Trần PhúMời quý vị xem chi tiết tại đây