Mẫu đơn xin cấp GCN sở hữu nhà ở Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông (MỚI NHẤT)Để việc cấp GCN QSHN cho khách hàng được thuận tiện và nhanh chóng.

Đề nghị quý khách hàng xem xét kỹ trước khi điền thông tin vào MỘT trong các loại mẫu Đơn sau:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GCN CÓ ỦY QUYỀN BẢN GỐC

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GCN CÓ ỦY QUYỀN BẢN SAO

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GCN KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN

Lưu ý: Để điền thông tin vào Đơn không bị sai, đề nghị Quý khách hàng đọc kỹ phần hướng dẫn ghi ở cuối của từng mẫu đơn.