Thông báo hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần thứ nhấtTheo kế hoạch, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 lần thứ nhất vào hồi 7h30 ngày 20/4/2015.

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội từ 7h30 đến 9h30 ngày 20/4/2015, kết quả số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền dự là 53 cổ đông, đại diện sở hữu cho 11.012.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 55,06% trên tổng số 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty, thì tỷ lệ này chưa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên và quá thời gian ấn định khai mạc Đại hội 02 giờ; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà đã hủy cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 20/4/2015 và sẽ tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ lần thứ 2 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà xin trân trọng thông báo.