Thông báo v/v đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán