Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Điều lệ sửa đổi năm 2013Link download:

Điều lệ : http://www.dothisongda.com.vn/image/dieule_2013.doc

Nghị Quyết ĐHCD 2013: http://www.dothisongda.com.vn/image/nghiquyet_2013.doc