Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP ĐTXD & PTĐT Sông Đà 

THÔNG BÁO

V/v: THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐTXD VÀ PTĐT SÔNG ĐÀ

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà


Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2011 như sau:

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian:  07h30 Thứ Sáu , ngày  20/5/2011

- Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Tập đoàn Sông Đà, Nhà G10, Thanh Xuân Nam, Hà Nội.

II. Nội dung thông qua Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011;

2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2010 và phương án chi trả năm 2011;

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;

6. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2011;

8. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch công tác năm 2011;

9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện, fax tới:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP ĐTXD & PT đô thị Sông Đà

. Địa chỉ: P702 - Nhà G10 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội

Tel: 04 – 3552 6353 hoặc 091 2186684 (gặp anh Thụy) / Fax: 04 – 3552 6348

Thời gian xác nhận: Trước 11 giờ 00 ngày 19/5/2011

(Mẫu giấy xác nhận tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp)

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMTND/hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền và phô tô CMTND/hộ chiếu của người ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Hoàng Văn AnhCác tài liệu ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP ĐTXD & PTĐT Sông Đà:

1. BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011

2. BÁO CÁO CỦA TGĐ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

4. GIẤY ỦY QUYỀN 2011+XÁC NHẬN THAM DỰ ĐH.doc

5. BÁO CÁO KIỂM TOÁN

6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH SDU NĂM 2010

7. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SDU NĂM 2010

8. TRÌNH ĐHĐCĐ NĂM 2011