CTCP ĐTXD-PT đô thị Sông Đà tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và cá nhân BCH Đảng bộ CT thực hiện Nghị quyết TW 4Ngày 27/11/2012, Đảng ủy Công ty cổ phần Đâu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết TW 4; Tham dự Hội nghị đồng chí Kim Mạnh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TCT, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện NQTW 4 của Đảng ủy TCT đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo thực hiện NQTW 4 của Đảng ủy TCT.
Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thiết thực, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành. 

Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã thẳng thắn thảo luận với tinh thần trách nhiệm rất cao góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết TW4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với 3 nội dung quan trọng: 

1. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. 

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ba nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà đã thành công tốt đẹp. 

Sau Hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty sẽ hoàn chỉnh bản kiểm điểm của tập thể và cá nhân trên cơ sở kết luận của Tổ công tác thực hiện NQTW 4 của Đảng ủy TCT tại Hội nghị kiểm điểm để báo cáo Đảng ủy TCT; thông báo ý kiến cho các tổ chức đã góp ý trước khi kiểm điểm về các vấn đề đã nêu, chủ yếu là những hạn chế, khuyết điểm. Chỉ đạo cấp ủy chi bộ và đảng viên tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 nghiêm túc, đúng thời gian và có chất lượng cao; 

Đồng chí Kim Mạnh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TCT, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện NQTW 4 của Đảng ủy TCT phát biểu đánh giá của Tổ công tác Đảng ủy TCT về kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty thực hiện NQTW 4 là đảm bảo mục đích, yêu cầu theo NQTW 4 và tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy TCT, từ công tác chuẩn bị đến việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm.

Đồng chí Hoàng Văn Anh – Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị kiểm điểm; cảm ơn Tổ Công tác chỉ đạo thực hiện NQTW 4; khẳng định những việc cần làm ngay của Đảng ủy Công ty để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW (khóa XI).

Ban tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty