Chính phủ ra quyết định thành lập Tập đoàn Sông ĐàTại Hà Nội, ngày 12/01/2010 Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành quyết định số 52QĐ/TTG phê duyệt đề án thí điểm thành lập:

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM. Tại điều 1 quyết định này ghi rõ: Thành lập Công ty mẹ – TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc; Các ban quan lý, điều hành dự án các đơn vị phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp của Tổng Công ty Sông Đà. Trụ sở chính: Đặt tại Thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ: Vốn điều lệ của Tập đoàn Sông Đà tại thời điểm thành lập là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Sông Đà và phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty lắp máy Việt Nam; Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng; Tổng công ty cơ khí xây dựng; Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng tại thời điểm thành lập, sau khi được xác định lại.

Các công ty con do Tập đoàn Sông Đà nắm giữ 100% vốn điều lệ  tại thời điểm thành lập gồm:

Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – LILAMA;

Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – LICOGI;

Tổng công ty cơ khí xây dựng – COMA;

Công ty TNHH một thành viên hạ tầng Sông Đà

Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

a. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên HĐQT trong  tháng 01/2010.

b. Quyết định chuyển giao quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng, Tổng Công ty cơ khí xây dựng, Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng và Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng cho HĐQT Tập đoàn Sông Đà trong quý I năm 2010.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguyễn Tất Lộc