CTCP Chứng khoán VNDirectSDU: CTCP Chứng khoán VNDirect đã mua thêm 320.000 cổ phiếu SDU, trở thành cổ đông lớn 22/12/2009 9:09:37 SA

Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư, Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo:

1.Tên người thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

2.Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103014521 ngày 27/12/2006

3.Mã chứng khoán giao dịch: SDU

4.Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 237.500 CP chiếm 2,38 %

5.Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 320.000 CP

6.Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 557.500 CP chiếm 5.58% tổng số cổ phiếu đang lưu hành

7. Mục đích giao dịch: Phục vụ mục đích tài chính của Công ty

         8.Thời gian giao dịch: Từ ngày 2/12/2009 đến ngày 03/12/2009.