Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà năm 2015

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

- Công văn đính chính Nội dung NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Quý vị download tài liệu tại ĐÂY

Partner sended: