Quyết định phê duyệt các nội dung thông qua tại phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2011

Xem nội dung quyết định.

Mời quý vị nhấn vào link sau : Quyết định phiên họp thường kỳ quý I

Partner sended: