Báo cáo tài chính Quý III năm 2010

Download văn bản tại đây

* file tài liệu bao gồm:

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2010.

- Thuyết minh BCTC phần I.

- Thuyết minh BCTC phần II.

Partner sended: