Các thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:


Tên

Chức danh

Ông Hoàng Văn Anh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Phạm Đức Thành
Uỷ viên HĐQT
Ông Phạm Mạnh Khôi
Ủy viên HĐQT
Ông Đỗ Quang Thắng
Uỷ viên HĐQT
Ông Nguyễn Thế Lợi Ủy viên HĐQT