BIÊN BÀN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2020

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà năm 2020

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Quý vị download tài liệu tại ĐÂY

Partner sended: